Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Elke klant heeft de keuze uit 3 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans en Engels. De taal die de klant verkiest zal gebruikt worden voor de afhandeling van de transactie.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.
Onze verkoopdienst is 7 dagen per week bereikbaar via e-mail: contacteer ons.

1.Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 14 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:

a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant.
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
d. producten die snel kunnen bederven of verouderen.
e. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
f. voor losse kranten en tijdschriften.
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.
Na de bestelling ontvangt u een ontvangstmelding met totaalbedrag + kosten + leveradres + producten die u besteld heeft.

2.Retourbeleid

Producten die in voorraad zijn, kunnen door ons terug genomen worden zonder extra retourkosten, indien ze onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking zitten. Lees bij "Wijze van terugsturen" hoe u aangekochte producten kunt terugsturen.

Producten die niet in voorraad zijn, worden in sommige gevallen niet terug genomen. Wij verkopen exclusieve design verlichting, producten worden besteld naar persoonlijke smaak van de klant. Verlichtingsproducten worden vaak pas gemaakt wanneer ze besteld worden, hierdoor worden ze beschouwd als op maat gemaakt. Als u twijfelt of wij een product terug nemen kunt u dit op eenvoudige manier aanvragen via e-mail. Indien het een toestel is dat wij meermaals verkopen, nemen wij uw product terug. Let op: retours zijn niet mogelijk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.Wijze van terugsturen

- Laat ons via e-mail binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling weten dat u uw aangekochte producten wilt retourneren, en dit te tellen vanaf de dag van ontvangst. Stuur ons uw naam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer. Indien u een rekeningnummer buiten België heeft, stuur dan ook uw IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code mee.

- Wij gaan na of uw producten voldoen aan onze retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. Indien wij de producten kunnen terugnemen, sturen wij u het retouradres in België. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.

- U laat het toestel op uw kosten bezorgen op het opgegeven retouradres in België. Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bvb. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.). Enige verzendingskosten zijn ten laste van de consument.

- Wanneer wij de producten retour ontvangen hebben, zullen wij controleren of ze voldoen aan de voorwaarden van ons retourbeleid.

- Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u terugbetalen.

- Indien de producten niet aan onze retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

4.Verzakingsrecht

Volgens het Europese verzakingsrecht heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de klant. Het verzakingsrecht is niet van toepassing voor producten op maat gemaakt voor de klant. Het Europese verzakingsrecht geldt eveneens niet voor zakelijke klanten.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij design-verlichting kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren, zonder dat er uit hoofde van deze annulering enige vergoeding en/of onkosten van de consument kunnen worden geëist.

5.Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden. De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

6.Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn vooraf betaalbaar op rekeningnummer:

  • Mignon Design BVBA
    Emile Eylenboschstraat 21
    1703 Schepdaal
  • Bank: Fintro - 3 Warandeberg - B-1000 BRUSSEL
  • IBAN: BE70 1430 8312 1425
  • BIC: GEBABEBB

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

7.Waarborg

De waarborg kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen (dus niet op de lampen). De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

8.Privacy Policy

Mignon Design bvba respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Als geregistreerde klant, kan u uw gegevens ten allen tijden opvragen en wijzigen na login.